Loading

Hållbarhet

I vår verksamhet på Metroprint utgår vi från ett hållbart och ansvarsfullt förhållningssätt till miljöfaktorer,sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer.
 
Hållbart och miljövänligt tänkande
I våra aktiviteter och planeringen av dem utgår vi dagligen från miljövänligt tänkande och målsättningen att hålla vårt ekologiska fotavtryck så litet som möjligt. Vi återvinner olika resurser maximalt, i vårt samarbete med leverantörer breddar vi fortlöpande urvalet av material i riktning mot mer naturvänliga material än tidigare, minskar mängden oanvändbart avfall och genom digitalisering och IT-lösningar har vi rört oss mot pappersfri produktion. Vi följer moderna principer för god företagsstyrning och ägnar stor uppmärksamhet åt våra medarbetares välbefinnande och hälsa.
 
Återvinning av material
Merparten av våra rester av PVC-rullmaterial och tomma pappspolar återvinns på vår förpackningsavdelning. Vid återvinning av rester av textilmaterial och defekta produkter är vår samarbetspartner MTÜ Töötoad (ideella föreningen Arbetsrum), som tillverkar shoppingkassar av material som vi överlämnat. Mindre materialrester hittar vägen till en plattform som främjar och förmedlar industriföretags återvinning, www.materjalivoog.ee.
Miljövänlighet vid förpackning
När vi förpackar våra produkter prioriterar vi alltid möjligheten att återvinna – vi använder kartonger som redan levererats till oss med råmaterial – och sedan använder vi nya, men miljömässigt hållbara, förpackningsmaterial – vi tillverkar lådor av wellpapp som tillverkats av makulatur. För att främja återvinning har vi kommit överens med våra kunder om att vi inte tar betalt för förpackningar av produktionsrester.
Hållbar användning av el
Vi har investerat i att modernisera belysningen i produktionslokalerna och ersatt de gamla energikrävande lamporna med moderna lågenergilampor. I det dagliga arbetet har vi bara den utrustning som är absolut nödvändig för att utföra beställningar påslagen. Vi har investerat i installation av energimätare för att få en bättre överblick över förbrukningen och möjliga hållbara lösningar.
Avfallshantering och bortskaffande av gammal utrustning
Avfall som inte kan återvinnas sorteras i vår produktion och bortskaffas beroende på typ av olika avfallshanteringsbolag. Föråldrad och osäljbar tryckutrustning överlämnas alltid i övertygelsen att den kommer att hanteras och demonteras på ett sätt som gör att även mindre delar kan återvinnas.
Hälsovård och säkerhet på arbetsplatsen
Vi investerar i våra medarbetares hälsa – de anställdas fysiska och psykiska hälsa påverkar deras välbefinnande och arbetsvilja och därmed också företagets resultat. Vi erbjuder våra anställda regelbundna hälsokontroller och lyssnar på återkoppling med förslag om att förbättra arbetsmiljön. Vi ägnar stor uppmärksamhet åt säkerhet på arbetsplatsen och gör vårt bästa för att säkerställa att den håller högsta standard.
Balans mellan arbets- och familjeliv
Vi tar hänsyn till de anställdas önskan om balans mellan arbets- och familjeliv. Vi skapar en organisationskultur som tar hänsyn till de anställdas behov och vi är medvetna om att nöjda medarbetare är mer effektiva och motiverade.
Lika möjligheter
Vi har utvecklat ett transparent lönesystem som syftar till att likvärdigt motivera alla anställda genom rättvis och begriplig ersättning för prestationer och personlig utveckling.
God företagsstyrning
I vår verksamhet följer vi moderna principer för god företagsstyrning, vilket inkluderar korrekt affärsetik och laglydighet, att sätta tydliga mål, riskhantering samt öppenhet i beslutsfattandet.
 
Som målsättning för år 2024 har vi valt övergång till miljövänliga förpackningsdetaljer.